Book 4 – Alternative Asset Valuation and Fixed Income

Thông tin sách


MUA NGAY

Thông tin cơ bản

Tóm tắt

Readings and Learning Outcome Statements........................................................... 3
Study Session 13 – Alternative Asset Valuation........................................................ 9
Self-Test – Alternative Investments...................................................................... 118
Study Session 14 – Fixed Income: Valuation Concepts......................................... 122
Study Session 15 – Fixed Income: Structured Securities....................................... 220
Self-Test – Fixed Income..................................................................................... 296
Formulas............................................................................................................. 299
Index.................................................................................................................. 303

Mời bạn đánh giá sản phẩm *